Fred goes NET URSYNÓW

NIE MUSISZ ALE MOŻESZ – PODEJMIJ DECYZJĘ, OCEŃ RYZYKO I POKONAJ OGRANICZENIA. Program wczesnej interwencji ,, FRED GOES NET” został wzmocniony innowacyjnymi metodami pracy socjalnej: ,,streetworking” i bezpłatnym poradnictwem prawnym w 2017 roku.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Dzielnicy Ursynów także i tu prowadziliśmy warsztaty wczesnej interwencji. Projekt skierowany był do młodych i młodych dorosłych mieszkańców Ursynowa, którzy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy mają problemy prawne, społeczne i zawodowe.

Krótka interwencja profilaktyczna ma być możliwie najszybszą reakcją wobec młodego człowieka, który zaczyna eksperymentować z narkotykami/alkoholem lub też używa tych substancji w sposób szkodliwy. Uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi może nie tylko zapobiec, ograniczyć czy przerwać zachowanie ryzykowne, ale także może spowodować trwałą i świadomą zmianę postawy.

Przez cały okres trwania Projektu nasze streetworkerki były obecne w miejscach przebywania studentów i młodych mieszkańców Ursynowa np. Kampus SGGW. Wśród osób prowadzących akcje profilaktyczne w terenie była także prawniczka świadcząca bezpłatną pomoc prawną. Działania środowiskowe miały walor informacyjno-edukacyjny na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych, walor interwencyjny dzięki oferowanej na miejscu bezpłatnej konsultacji prawnej oraz walor motywujący do zmiany zachowania i udziału w Programie Fred goes Net.

Indywidualne rozmowy motywujące, warsztaty wczesnej interwencji oraz dyżury stacjonarne prawnika prowadzone były w lokalu ul. Dembego 10/23a – Metro Kabaty.

Problematyka uzależnień zwłaszcza wśród młodych ludzi wymaga niestandardowego podejścia, dlatego kluczową rolę odgrywa społeczeństwo. Niezwykle ważne w tym procesie jest nawiązanie długotrwałej współpracy z instytucjami takimi jak: szkoła, policja, ośrodki pomocy społecznej. Przyczyni się to powstawania kolejnych tego typu projektów angażujących społeczeństwo i wzmacniających lokalne partnerstwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży.

Jedną z przyczyn wskazujących na konieczność realizacji Programu FreD jest brak zainteresowania młodych ludzi programami profilaktycznymi wynikający z niedoinformowania, a także restrykcyjne prawo narkotykowe, które nie zawsze realizuje postulat ,,pomoc przed karą”. Chcemy by nasze działania zwiększały świadomość, przełamywały bariery, wywoływały dyskusję, a w efekcie zmotywowały młodzież do udziału w Programie.

Podczas realizacji Projektu Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej ogromne znaczenie przypisywała popularyzacji art. 72 UPN jako szansy na zawieszenie/umorzenie postępowania w związku z udziałem w programie profilaktycznym takim jak FRED GOES NET.

Nasza prawniczka pomagała uczestnikom Programu uniknąć kary pozbawienia wolności lub uzyskać karę łagodniejszą i pozytywnie zakończyć postępowanie karne.

Nasza realizatorka – certyfikowana trenerka programu FreD – prowadziła indywidualne rozmowy motywujące, a następnie wspólnie ze specjalistką terapii uzależnień zrealizowała cykl warsztatów wczesnej interwencji. Podczas zajęć warsztatowych pomogliśmy naszym uczestnikom znaleźć realny, satysfakcjonujący cel, motywowaliśmy do zmiany wzorców dotychczasowego zażywania, a także przekazywaliśmy wiedzę, która pozwoli przewidzieć zagrożenia, rozumieć następstwa i dokonać świadomego wyboru.

Naszym celem było przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od środków psychoaktywnych, ograniczanie używania wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów poprzez zwiększenie wiedzy dotyczącej zachowań ryzykownych i w efekcie zmniejszenie skali problemów społecznych, zdrowotnych i prawnych adresatów projektu.