Akty prawne

Prezentujemy ustawy i dokumenty istotne w pracy z problemem narkotykowym, na polach przeciwdziałania, redukcji szkód oraz karnym.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
(Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 124)
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – tekst jednolity.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)