Rzecznik Praw Osób Uzależnionych

Zadaniem Rzecznika jest monitorowanie przejawów dyskryminacji osób używających narkotyków bądź/i uzależnionych od nich i reagowanie na przypadki nierównego traktowania. Głównym rodzajem oferowanej pomocy są bezpłatne porady prawne oraz prowadzenie spraw w zakresie sporządzania pism procesowych.

Osoby, które mają problemy z narkotykami lub są uzależnione od innych substancji, są bardzo często ofiarami naruszenia praw obywatelskich. Co więcej, niejednokrotnie w ogóle nie wiedzą, że do naruszenia doszło, a kiedy mają tego świadomość – nie wiedzą, w jaki sposób reagować na nadużycia.

Dlatego w czerwcu 2009 roku Stowarzyszenie JUMP ‘93 oraz Polska Sieć ds. Polityki Narkotykowej powołały instytucję Rzecznika Praw Pacjenta Osób Uzależnionych. Biuro Rzecznika jest prowadzone kolegialnie przez: Agnieszkę Sieniawską, prawniczkę, oraz Jacka Charmasta, pomysłodawcę programu. Więcej >>

W ciągu pierwszych 5 lat w ramach działań programu Rzecznika zostało rozpatrzonych ok. 400 spraw. Większość z nich (60%) to sprawy związane z egzekwowaniem art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli tego artykułu, który penalizuje posiadanie każdej ilości narkotyków, również bez względu na rodzaj posiadanej substancji. Pozostałe zaś, dotyczą problemów prawnych pacjentów programów substytucyjnych.

Główny wniosek płynący z działalności programu Rzecznika to stwierdzenie, iż obecnie obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii stwarza możliwość nadużyć prawa ze strony organów egzekwujących prawo, czyli policjantów, prokuratorów i sędziów. Stąd, dopóki w Polsce nie zmieni się prawo narkotykowe, działalność tej instytucji jest konieczna.

Dla kogo pomoc

Jeżeli w związku z uzależnieniem, posiadaniem bądź używaniem nielegalnych substancji Twoje prawa zostały naruszone przez organy wymiaru sprawiedliwości, jeżeli spotkałeś się z brutalnością policji, służby więziennej lub jeżeli doświadczyłeś poniżającego traktowania w kontakcie ze służbą zdrowia czy placówkami terapeutycznymi napisz niezwłocznie skargę do Rzecznika.

Opisz nam swój przypadek, a my, za Twoją zgodą, zajmiemy się nim. Przypadki, które nie trafią do postępowania prokuratorskiego posłużą do tworzenia dokumentacji pomocnej w działaniach na rzecz zmiany prawa i eliminacji niewłaściwych praktyk.

Pomoc możesz uzyskać wysyłając mail na adres: asieniawska@politykanarkotykowa.com lub biuro@politykanarkotykowa.com

Poradnię prawną prowadzi:

Agnieszka Sieniawska – prawnik programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, Polska Sieć Polityki Narkotykowej, przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Kwestie związane z leczeniem w programie Rzecznika prowadzi:

Jacek Charmast – Przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Metadonowych JUMP’93, koordynator Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych

CZYM SIĘ ZAJMUJE RZECZNIK?

W ramach prac Biura prawnik udziela porad prawnych oraz sporządza pisma procesowe dla osób mających problemy lub pytania prawne związane z używaniem czy też posiadaniem nielegalnych substancji psychoaktywnych. Koordynuje on także pracę zespołu 10 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy udzielają porad prawnych tej samej grupie docelowej z ramienia Kliniki Prawa UW – sekcji Redukcji Szkód.

Biuro Rzecznika zajmuje się również interwencjami, mającymi na celu poprawę jakości leczenia uzależnień w Polsce oraz zmianę systemu leczenia, który głównie kieruje się zasadą drug free.

Raporty Rzecznika Praw Osób Uzależnionych >>


Regulamin poradni prawnej w ramach programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych

• Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Poradni Prawnej przy Biurze Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, zwanej dalej „Poradnią”.
• Celem Poradni jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych oraz sporządzanie pism procesowych osobom mającym problemy lub pytania prawne związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
• Obsługa prawna w ramach działalności Poradni jest wykonywana przez prawników oraz studentów prawa z sekcji Redukcji Szkód Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
• Nie udziela się porad prawnych przez telefon.
• Poradnia nie zajmuje się sprawami prowadzonymi przez adwokatów lub radców prawnych.
• Klient zainteresowany otrzymaniem pomocy prawnej w Poradni przychodzi na dyżur, kontaktuje się listownie lub mailowo.
• Na dyżury obowiązują zapisy telefoniczne.
• Porady prawne są udzielane w siedzibie Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.
• Klient zobowiązuje się dostarczyć wszelkie dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy.
• Klienci są obsługiwani w kolejności zgłoszeń, sprawy pilne, w których biegnie termin, rozpatrywane są w pierwszej kolejności.
• Wyznaczony prawnik poradni prowadzi sprawę aż do jej zamknięcia lub przekazania, to z nim należy się kontaktować w razie pytań, wątpliwości lub dalszych problemów.
• Adres Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej jest adresem do korespondencji z poradnią.
• Dane klientów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)
• Dokumenty i wiadomości otrzymane od klientów objęte są tajemnicą
• Przekazywanie informacji objętych tajemnicą za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu odbywa się na odpowiedzialność klienta.
• Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku ze świadczeniem pomocy prawnej w ramach Poradni jest wyłączona, z wyjątkiem sytuacji wyrządzenia szkody z winy umyślnej.

Akceptuję powyższy regulamin