“Krzywo weszło – zmień ustawienia” czyli jak skutecznie przeciwdziałać narkomanii

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej rozpoczynają ogólnopolską kampanię społeczną „Krzywo weszło – zmień ustawienia” adresowaną do młodych ludzi w wieku 16-20 lat oraz ich rodziców, której celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Organizatorzy chcą pokazać jak niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniem jest używanie substancji psychoaktywnych oraz, że bez nich można prowadzić prawdziwe, szczęśliwe życie. Kampania będzie trwać od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r.

Problem narkotykowy jest skomplikowanym i wielowymiarowym zjawiskiem, który dotyczy także młodych osób. Badanie „Młodzież 2016” zrealizowane przez CBOS pokazuje, że większość uczniów szkół ponadpodstawowych nie korzysta z substancji psychoaktywnych. W porównaniu z 2003 r. odsetek uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie o używanie nielegalnych substancji spadł z 24% do 17% (Młodzież 2016, s.218 http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1150305).
Niestety dzisiejszy rynek narkotykowy to również nowe substancje psychoaktywne, czyli tzw. dopalacze. Jak wskazuje raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pośród polskich nastolatków w wieku od 15 do 16 lat aż 10% choć raz próbowało tzw. dopalaczy (Poland Drug Report 2018, s.7 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8903/poland-cdr-2018-with-numbers.pdf).

Kampania społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia” ma za zadanie zmniejszyć to negatywne zjawisko. W związku z tym organizatorzy chcą pokazać młodym ludziom w jaki sposób mogą się ustrzec przed niebezpieczeństwem, jakie normy i postawy mogą w tym pomóc oraz gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy. Hasło kampanii „zmień ustawienia” ma zaś zmotywować odbiorców do aktywnej postawy sprzeciwu wobec ich używania. „Mamy nadzieję, że dzięki kampanii ‘Krzywo weszło – zmień ustawienia’ uda nam się dotrzeć do młodych osób z przekazem, że od ich wiedzy i decyzji zależy ich zdrowie oraz styl życia. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie unikali sytuacji lub zdarzeń, w których obecne są narkotyki, a także, żeby w razie konieczności potrafili adekwatnie zareagować chroniąc siebie i swoich znajomych przed możliwymi zagrożeniami. ‘Zmiana ustawień’ oznacza: kieruj tak swoim postępowaniem, by cieszyć się życiem i młodością. Zmieniaj ustawienia na coraz lepsze.” – mówi Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Dzięki wykorzystaniu środków masowego przekazu, posługując się nowoczesnymi metodami komunikacji, kampania dotrze do ok. 2 mln Polaków. Jak wskazują badania CBOS z 2017 r., wśród osób w wieku 16-24, aż 100% osób korzysta z Internetu (Korzystanie z internetu, CBOS s.2 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_049_17.PDF ) oraz 88%, jako telefonu komórkowego używa wyłącznie smartfona (Korzystanie z telefonów komórkowych, CBOS, s.6 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_099_17.PDF ). Są to najwyższe odsetki ze wszystkich badanych grup wiekowych.
Z tego powodu główny składnikiem kampanii będzie prosta gra internetowa oraz baza wiedzy zawarta na stronie internetowej www.krzywoweszlo.pl. Rozgrywka i podejmowane przez gracza wybory przy „zmianie ustawień” pokazują w przyjazny sposób „drogowskazy”, jakimi należy kierować się w życiu.
Kampania posługuje się metodą „nauki przez zabawę”, zaś teksty do gry oraz strony internetowej kampanii były tworzone przez ekspertów zajmujących się problematyką przeciwdziałania narkomanii. „Poprzez atrakcyjną i bliską młodym osobom formę gry internetowej chcemy upowszechnić wiedzę zarówno na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, alternatywnych sposobów zaspokajania potrzeb życiowych, jak również chcemy przygotować młode osoby do reagowania w sytuacji, kiedy ktoś w ich otoczeniu ma problem z narkotykami.” – mówi Agnieszka Sieniawska, Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Kampania będzie promowana na portalach społecznościowych oraz na stronach, które są często odwiedzane przez młode osoby, jak również wspierana przez influencerów i znane osoby, które podzielają wartości prezentowane w kampanii. Uzupełnieniem działań prowadzonych w Internecie będzie kampania billboardowa oraz w środkach komunikacji publicznej w pięciu największych miastach Polski. W szkołach ponadpodstawowych oraz domach studenckich zawisną plakaty promujące kampanię. Organizatorzy wezmą udział również w wydarzeniach muzycznych, naukowych czy piknikach rodzinnych skierowanych do grupy docelowej. Koncepcję wizualną gry oraz strony internetowej przygotowała Fabryka Komunikacji Społecznej.

Więcej informacji oraz materiały graficzne do pobrania

Dodatkowych informacji udziela:
Damian Sobczyk, PR Manager
Polska Sieć Polityki Narkotykowej
E-mail: dsobczyk@politykanarkotykowa.com
Tel.: +48 881 222 554