Program wczesnej interwencji FRED GOES NET

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej zrealizowała Program wczesnej interwencji FRED GOES NET

Był to program skierowany do młodych osób odnotowanych w związku z używaniem alkoholu i narkotyków, będący częścią międzynarodowego projektu ,,Fred goes Net” finansowanego ze źródeł Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Jego celem było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie m.st. Warszawy poprzez realizację Programu o potwierdzonej skuteczności: profilaktycznego, edukacyjnego i interwencyjnego.

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej dostrzega potrzebę wzmocnionych działań profilaktyki selektywnej skierowanych do młodych osób używających legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania. Uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi może nie tylko zapobiec, ograniczyć czy przerwać zachowanie ryzykowne, ale także spowodować trwałą i świadomą zmianę postawy. Program Fred goes Net opierał się na profilaktyce wykrywania, zapobiegania i zahamowania, mającej na celu ograniczanie rozmiarów używania i nadużywania środków odurzających. FreD był programem dla młodzieży i młodych dorosłych:

  • używających alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy
  • po raz pierwszy zidentyfikowanych przez policję, szkołę, straż miejską lub inne instytucje w związku z zauważeniem używania substancji psychoaktywnych
  • którzy z powodu zażywania narkotyków/alkoholu weszli po raz pierwszy w konflikt z prawem/z problemami prawnymi
  • nie korzystających uprzednio z oferty terapeutycznej
  • program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub osób uzależnionych

Celem wczesnej interwencji jest powstrzymanie problemowego używania substancji psychoaktywnych, zanim przybierze ono jawny charakter. Wpłynięcie na osobowość młodego człowieka stanowi obiecujące podejście na polu walki z nadużywaniem i uzależnieniem, zarówno od nielegalnych jak i legalnych substancji psychoaktywnych. Program FreD był działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym, uczestnictwo w warsztatach umożliwiało podjęcie przez jego adresatów decyzji dotyczącej dalszych kontaktów ze środkami zmieniającymi świadomość w oparciu o własną samoocenę i ocenę ryzyka. Spowodowanie zmian w wiedzy, postawach i zachowaniach osób zdiagnozowanych jako użytkownicy substancji psychoaktywnych  daje możliwość postawienia możliwego do osiągnięcia i satysfakcjonującego celu: abstynencji lub ograniczenia używania.

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej organizowało i prowadziło bezpośrednią rekrutację uczestników do programu oraz realizuje zajęcia profilaktyczne:

  • miejscem realizacji programu była siedziba Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej – ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa.
  • kwalifikacji do programu dokonywał specjalista terapii uzależnień Adam Nyk (Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR).
  • trenerem programu Fred goes Net była specjalistka profilaktyki uzależnień Anna Kuciak (Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii).

Mając na uwadze fakt, że podczas swoich pierwszych kontaktów z tymi substancjami część młodzieży jest w związku z tym odnotowywana przez szkołę lub policję, należy wykorzystać tę okoliczność, aby w pierwszym rzędzie zaproponować jej pomoc w formie  specjalnej oferty. Rekomendujmy wykorzystanie dostępnych mechanizmów prawnych dostarczonych przez znowelizowane przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii realizujące zasadę ,,pomoc przed karą”. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej wyraża przekonanie o słuszności nadaniu pierwszeństwa probacji alternatywnej przed zastosowaniem sankcji karnej. Udział w Programie miał unormować sytuację zarówno karną, społeczną i zawodową.

Program FRED GOES NET był pomocnym narzędziem dla osób, które w swojej codziennej pracy zawodowej (m.in. nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, prokuratorzy, policja, straż miejska) stykają się z problemem używania/eksperymentowania z alkoholem/narkotykami przez młodzież i młodych dorosłych. Osoba, która eksperymentuje z narkotykami bądź sięga po alkohol, dość szybko zaczyna doświadczać negatywnych tego konsekwencji: pojawiają się problemy z prawem, konflikty w domu, kłopoty w szkole lub w pracy. Udział w programie:

• poszerzał wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych

• pozwalał krytycznie spojrzeć na własne używanie

• wiązał się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami (np. możliwością umorzenia postępowania karnego, łagodniejszymi działaniami dyscyplinarnymi i mniejszymi sankcjami w szkole  lub w pracy).

Projekt finansowany był przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej o programie:

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315

http://www.programfred.pl/

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/fred,17

Koordynacja programu: Paulina Celińska-Chomiuk