O Nas

Dwa filary działalności PSPN

Prawo Narkotykowe

 • Wspieranie zmian prawa w imię zasady „Leczyć zamiast karać”
 • Edukacja i transfer wiedzy nt. nowych przepisów i dobrych praktyk w stosowaniu prawa
 • Zmiana praktyk wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Pomoc i leczenie

 • Pomoc w integracji trudnych doświadczeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych, zwłaszcza psychodelików
 • Integracja i optymalizacja sektora pomocy dla osób uzależnionych i użytkowników narkotyków
 • Monitoring sytuacji w lecznictwie i interwencje

Polska Sieć Polityki Narkotykowej powstała w 2008 roku jako inicjatywa społeczna zrzeszająca specjalistów pracujących w obszarze związanym z substancjami psychoaktywnymi oraz osoby używające substancji. W 2014 roku powstała także Fundacja Sieć Polskiej Polityki Narkotykowej, która poprzez projekty i inicjatywy realizuje misję i wizję Sieci.

W działalność organizacji zaangażowani są terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy Służby Więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także sami użytkownicy substancji psychoaktywnych. Kluczowe projekty realizujące misję PSPN skupiają się wokół działalności edukacyjnej oraz adwokacji na rzecz racjonalnej polityki narkotykowej w Polsce, profilaktyki uzależnień, działalności szkoleniowej, poradnictwa prawnego i socjalnego oraz działalności resocjalizacyjnej w aresztach śledczych.

Fundacja prowadzi współpracę na rzecz innowacji i wymiany najlepszych praktyk z zakresu redukcji szkód oraz racjonalnych polityk narkotykowych na szczeblu miejskim, krajowym oraz międzynarodowym. Od 2019 roku w jej ramach działa Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, którego celem jest popularyzowanie naukowej wiedzy o psychodelikach i dążenie do zmiany ich statusu prawnego.

PSPN jest członkiem różnych organów związanych z międzynarodowym ruchem reformy polityki narkotykowej. Jednym z nich jest Europejskie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego ds. Narkotyków (European Civil Society Forum on Drugs) – szeroka platforma ds. dialogu między Komisją Europejską a europejskim organizacjami eksperckimi. Jesteśmy także członkami Eurasian Harm Reduction Network – regionalnej sieci programów redukcji szkód i ich sprzymierzeńców z 29 krajów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej (CEECA) oraz organizacji International Drug Policy Consortium. PSPN jest także organizacją członkowską w warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS. Misja

Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę w podejściu do problemu narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w
świadomości społecznej. Odwołując się do Praw Człowieka, przeciwdziałamy stygmatyzacji i dyskryminacji osób używających narkotyków – zarówno
sięgających po nie z powodu uzależnienia, jak i zażywających je okazjonalnie.
W oparciu o rzetelną wiedzę oraz badania naukowe dotyczące zagrożeń i potencjału związanych z używaniem substancji psychoaktywnych promujemy
najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie terapii uzależnień oraz medycznego zastosowania tych substancji.
Naszym celem jest edukacja społeczeństwa poprzez udzielanie rzeczowych informacji dotyczących konsekwencji związanych z używaniem środków
psychoaktywnych.

Wizja

 • Polska dołączy do grona krajów europejskich, w których używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych jest racjonalnie uregulowane prawnie i traktowane jako problem społeczny, nie powodując stosowania represji prawno-karnych.

 • Uzależnienie zacznie być nie tylko formalnie, ale i realnie uznawane za chorobę, w związku z czym podlegać będzie leczeniu, a nie karaniu.

 • Odpowiedzią na używanie narkotyków w społeczeństwie będzie rzetelna edukacja i profilaktyka oparta na dowodach naukowych oraz filozofii redukcji szkód.

 • Osobom uzależnionym zostanie zapewniony dostęp do pomocy i efektywnego leczenia dostosowanego do potrzeb i oczekiwań pacjentów.

 • Problematyka używania substancji zmieniających świadomość innych niż alkohol będzie wolna od narkofobii, mitów, uprzedzeń i dyskryminacji.