Miesięcznik Remedium

Remedium istnieje na rynku wydawniczym od kilkunastu lat. Ideą Remedium jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia.
Idea ta jest realizowana poprzez zapraszanie do publikowania w naszym piśmie specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się różnymi obszarami zdrowia publicznego. W Remedium w przystępny sposób prezentujemy wiedzę z zakresu:

  • pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym;
  • szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania;
  • badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia i in.

Miesięcznik redagowany jest przez zespół psychologów, pedagogów, socjologów, terapeutów, profilaktyków i dziennikarzy. Remedium współpracuje z szerokim gronem Autorów, począwszy od wybitnych przedstawicieli świata nauki, przez specjalistów z zakresu profilaktyki, po praktyków w dziedzinie wychowania. Stanowi ważne forum dialogu oraz wymiany doświadczeń i poglądów, dzięki czemu wnikliwie analizowane są zarówno nowe trendy w wychowaniu, jak też innowacje w profilaktyce zachowań problemowych. Link do strony miesięcznika >>