Protest przeciwko zerwaniu umowy z realizatorami “Seks w moim mieście”

Protest można podpisać pisząc na adres: biuro@politykanarkotykowa.com
W treści maila IMĘ, NAZWISKO i datę, w tytule maila: Protest przeciwko zerwaniu umowy z realizatorami “Seks w moim mieście”

Warszawa, 1 grudnia 2013

Pan Premier Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

PROTEST

przeciwko nakazowi zamknięcia portalu internetowego kampanii „Seks w moim mieście” oraz zerwaniu umowy na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu na “Programy skierowane do osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań “  przez  Krajowe Centrum ds. AIDS – agendę Ministerstwa Zdrowia, z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadanie: Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, Stowarzyszeniem Program STACJA, Stowarzyszeniem Społeczny Komitet ds. AIDS, Stowarzyszeniem Tęczówka, Dolnośląskim Stowarzyszeniem Psychoprofilaktycznym Return, Fundacją Czyste Dźwięki, Stowarzyszeniem Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL.

Szanowny Panie Premierze,
Jako inicjatywa obywatelska protestujemy przeciwko działaniom Ministerstwa Zdrowia i jego agendy Krajowego Centrum ds. AIDS, których skutkiem było  natychmiastowe zerwanie umowy z organizacjami pozarządowymi realizującymi kampanię społeczną „Seks w moim mieście” oraz nakazowi zamknięcia strony internetowej,jednego z ujętych w umowie , istotnych elementów kampanii .
Uważamy, iż decyzja ta była nieuzasadniona merytorycznie, szkodliwa społecznie, a także nie miała podstaw prawnych.
Kampania ”Seks w moim mieście” skierowana została, zgodnie z treścią ogłoszonego konkursu przez Krajowe Centrum ds. AIDS “Programy skierowane do osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań”  do konkretnego środowiska – mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Zgodnie z założeniami  zadania, jej cel to promocja zdrowia seksualnego oraz profilaktyka zakażeń HIV w tej konkretnej grupie, która znajduje się wśród populacji szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia HIV (wg. danych Krajowego Centrum  ds. AIDS w Polsce, w ostatnich latach odsetek wykrywanych zakażeń  w punktach konsultacyjno-diagnostycznych oferujących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV jest w tej grupie  najwyższy). W związku z powyższym niezbędne jest podejmowanie stałych działań profilaktycznych i pomocowych  kierowanych do tej populacji.   Jest to zgodne z zapisem Konstytucji  RP dotyczącym obowiązku  ochrony zdrowia  przez Państwo Polskie każdego obywatela .
Podkreślamy także, iż kampania “Seks w moim mieście”  spełniła w pełni postulat konkursu dotyczący opracowania i rozpowszechniania „najbardziej odpowiednich materiałów edukacyjnych i promocyjnych, odpowiadających  potrzebom grupy docelowej”. Złożony  przez  koalicję organizacji pozarządowych  wniosek o  przyznanie dotacji na ten cel  został przez komisję konkursową oceniony bardzo dobrze, uzyskał  największą liczbę punktów  i został przyjęty do realizacji.
Aby kampania miała sens i była skuteczna, jej  realizatorzy, w ślad za powszechnie stosowanymi i sprawdzonymi zasadami kreowania tego typu kampanii społecznych dostosowali przekaz do potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy, biorąc pod uwagę  jej specyficzną obyczajowość i zachowania, dostosowując zarówno treści jak i formę przekazu do tego, aby była ona trafna i zawierała wszystkie niezbędne elementy skutecznej profilaktyki. Uwzględniono specyfikę polskiego odbiorcy oraz zjawisko używania substancji psychoaktywnych w tej grupie. Słusznie wykorzystano założenia filozofii redukcji szkód  (ang. Harm Reduction), będącej częścią polityki zdrowia publicznego, której celem jest ograniczanie szkodliwych skutków ludzkich zachowań, a w tym konkretnym  przypadku  ograniczenie ryzyka zakażenia HIV wynikającego z podejmowanych zachowań seksualnych i używania substancji psychoaktywnych.
W naszej opinii, wydźwięk kampanii jest pozytywny, a jej przekaz  trafia do grupy docelowej. Zamknięcie portalu internetowego, wstrzymanie finansowania oraz poparcia dla realizacji kampanii  to decyzja, której przewidywaną konsekwencją jest „odcięcie” grupy MSM od informacji ratujących zdrowie, a niekiedy także życie. Zastosowana metoda kampanii – ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych – ma wpływ nie tylko na ograniczenie szkód zdrowotnych konkretnego, pojedynczego człowieka  czy określonej populacji, ale będąc elementem polityki zdrowia publicznego generalnie – ma niebagatelny, korzystny wpływ na  zdrowie wszystkich obywateli .
Wyrażamy też zdziwienie, ale przede wszystkim  jesteśmy bardzo  zaniepokojeni faktem, iż nakaz zamknięcia strony internetowej oraz zerwanie umowy nastąpiło  po jednym krytycznym  artykule zamieszczonym  w codziennym dzienniku.
Z treścią zarzutów zawartych w artykule nie mogliby się zgodzić eksperci z dziedziny profilaktyki HIV/AIDS. Zadajemy więc sobie pytanie – dlaczego  przedstawiciel polskiego rządu, Minister Zdrowia, podjął taką decyzję, nie konsultując jej z ekspertami? Trudno  bowiem ekspertom zgodzić się z zarzutem dziennikarza, iż działania kampanii, mieszczące się  w  ramach i zasadach redukcji szkód, a więc dostarczające  wiedzy na temat wszystkich możliwych zagrożeń, wynikających z konkretnych zachowań i wszystkich niezbędnych informacji o sposobach ich unikania i/lub minimalizowania ryzyka z nich wynikających, są niezgodne z zasadami obowiązującymi w działaniach polityki zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS.
Wyrażamy też zdecydowany sprzeciw przeciwko przedmiotowemu traktowaniu partnerów społecznych jakimi są dla agend rządowych organizacje pozarządowe, w tym konkretnym przypadku znacząca i profesjonalna siła w działaniach dotyczących HIV/AIDS w Polsce.  Zerwanie umowy przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agendę rządową, podległą Ministerstwu Zdrowia, jest wyrazem braku profesjonalizmu i niepoważnego traktowania  partnerów-realizatorów projektu.
Podkreślamy ponownie, iż działania kampanii realizowane były przez kilka podmiotów, które wygrały konkurs ogłoszony przez Krajowe Centrum ds. AIDS, a to  oznacza, że przedstawiły szczegółową ofertę, która została zaakceptowana i przyjęta do realizacji przez komisję konkursową.
Oceniamy, iż natychmiastowy tryb zerwania umowy oraz nakaz zamknięcia portalu jest  niedopuszczalnym  jej naruszeniem  oraz brakiem poszanowania partnera społecznego.
Uważamy, że kampania „Seks w moim mieście” jest dobrym, profesjonalnie przemyślanym projektem profilaktycznym, skierowanym do określonej populacji, dla której, w celu ograniczania liczby nowych zakażeń HIV,  niezbędne jest dostarczenie informacji na temat bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz dotyczących używania substancji psychoaktywnych.
Decyzja Ministerstwa Zdrowia zachwiała naszą wiarę, iż przedstawiciele polskiego rządu potrafią (są zainteresowani) profesjonalnie, zgodnie z przyjętymi , obowiązującymi zasadami profilaktyki,  działać na rzecz naszego wspólnego dobra – zdrowia.
Artykuł prasowy, napisany przecież nie przez specjalistę, nigdy nie powinien być podstawą do reakcji dla specjalistów, a intencje rządu dotyczące działań w obszarze HIV/AIDS  powinny być jasne i spójne z polityką europejską w tym zakresie. Według najnowszych danych WHO (Region Europejski) zakażenia HIV są nadal wysoce skoncentrowane w kluczowych populacjach, w tym wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami. W czerwcu 2013 Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowe wytyczne, których wdrażanie wyznaczone jest przez  globalny cel i  oznacza równy dostęp do profilaktyki HIV, badania i opieki dla wszystkich grup ludności.
Szanowny Panie Premierze,
wyrażając protest jednocześnie apelujemy o uchylenie decyzji o odstąpieniu od umowy i  nakazie zamknięcia portalu kampanii „Seks w moim mieście”  oraz oczekujemy  szybkiego wyznaczenia terminu spotkania z Panem, z udziałem  przedstawicieli społecznego protestu, organizacjami realizującymi projekt  oraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i jego agendy, Krajowego Centrum ds. AIDS. Pragniemy wspólnie zastanowić się nad zaistniałą sytuacją i zapobiec w przyszłości podobnym decyzjom, w naszej ocenie kompromitującym  Rząd Polski .

Z wyrazami szacunku,

W imieniu sygnatariuszy protestu

Komitet Sterujący
Polska Sieć Polityki Narkotykowej

Ul. Marszałkowska 85
00-683 Warszawa
biuro@politykanarkotykowa.com

Do wiadomości:
Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia
Anna Marzec-Bogusławska, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS