Centrum wolontariatu na rzecz osób uzależnionych

13 lipca 2013

Fundacja PSPN otworzyła CENTRUM WOLONTARIATU NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH.

Osoby uzależnione potrzebują inicjatyw obywatelskich poświęconych między innymi tematyce pomocy prawnej, przeciwdziałania uzależnieniom, instytucji oferującym pomoc psychologiczną i terapeutyczną, natomiast osoby, które mogłyby zaangażować się w tego typu inicjatywy często nie posiadają wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy jako wolontariusz.

Diagnoza problemów społecznych, prawnych i zdrowotnych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych jasno pokazuje deficyt w obszarze oddziaływań pomocowych i niewystarczającą liczbę osób niosących pomoc. Zależało nam na tym, by stworzenie Centrum Wolontariatu przyczyniło się do zmiany przekonań i umożliwiło dotarcie młodym ludziom do grup najbardziej marginalizowanych.

Postawiliśmy sobie za cel: podniesienie poziomu świadomości na temat korzyści płynących z idei wolontariatu, przełamanie lęku związanego z kontaktem z osobami uzależnionymi i zdobycie umiejętności komunikowania się z nimi, a także przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z uzależnionymi. Program służył rozwojowi osobistemu i zawodowemu studentów/absolwentów, ale jednocześnie miał za zadanie podnosić jakość życia i zwiększyć poziom ochrony osób uzależnionych od narkotyków.

Dla zainteresowanych:

plakat 1, plakat 2, plakat 3

W ramach Projektu odbyły się:

1. Rekrutacja wolontariuszy:

· I grupa – studenci/absolwenci prawa

· II grupa – studenci/absolwenci psychologii, socjologii, pracy społecznej, resocjalizacji, kryminologii, zdrowia publicznego, medycyny oraz innych pokrewnych kierunków

2. Szkolenia przekazujące rzetelną, opartą na dowodach naukowych wiedzę podzieloną na bloki tematyczne z zakresu:

· idei i pracy wolontariackiej

· narkomanii i negatywnych konsekwencji zażywania narkotyków

· udzielania pomocy prawnej w zakresie obowiązującego prawa narkotykowego i stosowania narzędzi prawnych dostarczonych przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii (mechanizmów alternatywnych) przeciwdziałających kryminalizacji użytkowników i promujących rozwiązania prozdrowotne (I GR.)

· streetworkingu skutecznego narzędzia docierania do osób (z problemem uzależnienia, bezdomności, prostytuowania się, wykluczenia społecznego) zwiększającego wiedzę dotyczącą zachowań ryzykownych (II GR.)

3. Praca wolontariacka z osobami uzależnionymi:

· PORADNICTWO PRAWNE – skierowane do osób osadzonych w dwóch największych aresztach śledczych w Warszawie

· STREETWORKING – skierowany do osób uzależnionych, bezdomnych, świadczących usługi seksualne, młodzieży defaworyzowanej, osoby żyjące z HIV z obszarów wykluczenia

Wsparcie wolontariuszy w codziennej pracy Fundacji było doskonałym przykładem budowania postaw aktywności obywatelskiej. Rozwój i promocja Centrum Wolontariatu miały poszerzyć zakres poradnictwa społecznego, przeciwdziałać bierności i bezradności obywatelskiej. Program ukierunkowany był także na praktykowanie, rozszerzanie i promowanie redukcji szkód.

Istnieje ogromna potrzeba wyjścia z ofertą profesjonalnych konsultacji w ramach streetworkingu, gdyż klasyczne formy pomocy nie są tak skuteczne. Wolontariusze Centrum sprofilowani do pracy w tym obszarze przez 3 miesiące świadczyli specjalistyczną pomoc w zakresie prewencji i interwencji pod kierunkiem koordynatora.

Na konieczność wykonania drugiego obszaru pomocy wskazuje fakt, iż problem uzależnień i zakażeń HIV oraz choroby AIDS są od kilkunastu lat realnym zjawiskiem wśród osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych. Specjalistyczne poradnictwo prawne w warunkach izolacji więziennej daje możliwość dotarcia do osób nieobjętych do tej pory taką formą pomocy. Wolontariusze pracujący w tej grupie sporządzali pisma procesowe, wykorzystując skuteczne narzędzia prawne zgodne z zasadą „leczyć zamiast karać”.

Centrum Wolontariatu Na Rzecz Osób Uzależnionych miało wpłynąć na zmianę postaw prozdrowotnych i prospołecznych. Chcieliśmy dać młodym ludziom szansę na zdobycie cennego doświadczenia, praktycznej wiedzy i dodatkowych kwalifikacji. Zaproponowaliśmy pracę w gronie ekspertów, a – po uzyskaniu certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach i praktykach – możliwość dalszego rozwoju i doskonalenia samodzielnej pracy już jako wolontariusz CENTRUM WOLONTARIATU Fundacji PSPN.

Koordynacja programu: Paulina Celińska-Chomiuk