Podręcznik „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej”

Prezentujemy podręcznik „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej” autorstwa Adeli Gąsiorowskiej, którego celem jest przybliżenie korzyści płynących z funkcjonowania KDS (Komisji Dialogu Społecznego) oraz dostarczenie praktycznych informacji na temat ich tworzenia i działania.

Warto upowszechniać i udoskonalać ten model tworzenia lokalnych czy regionalnych polityk narkotykowych, ponieważ – tak jak w wielu innych obszarach – partnerska współpraca administracji z sektorem pozarządowym i szerokim gronem innych interesariuszy jest warunkiem skutecznej interwencji publicznej.”

prof. Dawid Sześciło, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.

Podręcznik jest przede wszystkim przeznaczony dla urzędników i urzędniczek miejskich – zarówno działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii, uzależnień i zdrowia publicznego, jak i odpowiedzialnych za współpracę administracji publicznej z organizacjami społecznymi. Może być on również przydatny dla osób zatrudnionych w urzędach marszałkowskich, a także organizacji społecznych zainteresowanych powołaniem KDS w swoim samorządzie.

Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale można znaleźć podstawowe wiadomości dotyczące ram prawnych samorządowej polityki narkotykowej, a także informacje o dotychczasowych doświadczeniach związanych z partycypacyjnym tworzeniem strategii narkotykowych w Polsce i na świecie. W drugim rozdziale omówiono szczegółowe zasady tworzenia i działania KDS w mieście i województwie. Trzeci rozdział stanowi zaś zestawienie informacji na temat KDS, które działają lub działały w ostatnich latach w Polsce. Dodatkowo w załącznikach do Podręcznika można znaleźć wzory regulaminu wewnętrznego, protokołu oraz sprawozdania rocznego z działalności komisji.

Wydawcą podręcznika „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej” jest Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej.